اخبار
بازدید اعضای پایگاه خواهران خیرنساء کریم اباد بهادران از خانه سالمندان شناط مهریزبازدید اعضای پایگاه خواهران خیرنساء کریم اباد بهادران از خانه سالمندان شناط مهریز
جمعی از اعضای پایگاه خواهران خیرنساء کریم اباد بهادران ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه
اعضای حوزه کارگری بسیج شهدای محراب شهرک صنعتی یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردنداعضای حوزه کارگری بسیج شهدای محراب شهرک صنعتی یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند
جمعی از اعضای بسیج حوزه کارگری شهدای محراب شهرک صنعتی یزد در هشتمین فراخوانی و حفظ انسجام گروهان یکم گردان امام(ع) ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند. ادامه
بازدید راهنمایان گردشگری میراث فرهنگی و جمعیت هلال احمر استان یزد از خانه سالمندان نشاط مهریزبازدید راهنمایان گردشگری میراث فرهنگی و جمعیت هلال احمر استان یزد از خانه سالمندان نشاط مهریز
در هفته آخر اردیبشهت ماه 95، اعضای پایگاه فخرآباد، راهنمایان گردشگری میراث فرهنگی استان یزد، اعضای پایگاه منگاباد و جمعیت هلال احمر استان یزد ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت کردند. ادامه