اخبار
بازدید از آسایشگاه و عیادت از سالمندان توسط پرسنل آموزش و پروش شهرستان مهریز و دانش آموزانبازدید از آسایشگاه و عیادت از سالمندان توسط پرسنل آموزش و پروش شهرستان مهریز و دانش آموزان
جمعی از پرسنل آموزش و پروش شهرستان مهریز و دانش آموزان، دوشنبه 25 دی ماه 1396 ضمن بازدید از آسایشگاه از سالمندان عیادت نمودند. ادامه
بازدید اعضاء گروه شفای درون و بهبود زندگی یزد از اسایشگاه سالمندان نشاط مهریزبازدید اعضاء گروه شفای درون و بهبود زندگی یزد از اسایشگاه سالمندان نشاط مهریز
اعضاء گروه شفای درون و بهبود زندگی یزد از اسایشگاه سالمندان نشاط مهریز بازدید و از سالمندان عیادت نمودند. ادامه
با حضور سالمندان؛ مراسم شب یلدا در مرکز روزانه سالمندی نشاط مهریز برگزار گردیدبا حضور سالمندان؛ مراسم شب یلدا در مرکز روزانه سالمندی نشاط مهریز برگزار گردید
به مناسبت آخرین روز پاییز و شب یلدا سالمندان درکنارهم به خاطره گویی، شعر خوانی، قصه گویی و.. پرداختند. ادامه