اخبار
بازدید گروهی از خیرین از اسایشگاه و اجرای برنامه هایی در حضور سالمندانبازدید گروهی از خیرین از اسایشگاه و اجرای برنامه هایی در حضور سالمندان
گروهی از خیرین خانه سالمندان نشاط مهریز در تاریخ12 امرداد97 ضمن بازدید از اسایشگاه و عیادت از سالمندان به اجرای برنامه هایی در حضور سالمندان پرداختند. ادامه
برگزاری جلسه آموزشی خانواده در مرکز روزانه سالمندی جهاندیدگان مهریزبرگزاری جلسه آموزشی خانواده در مرکز روزانه سالمندی جهاندیدگان مهریز
جلسه آموزشی خانواده در هفته اول اَمُرداد با حضور سالمندان در مرکز روزانه جهاندیدگان برگزار گردید. ادامه
بازدید مسئول بانوان ادارات شهرستان مهریز از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریزبازدید مسئول بانوان ادارات شهرستان مهریز از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز
مسئول بانوان ادارات شهرستان مهریز در تاریخ 30تیر97 از آسایشگاه سالمندان نشاط مهریز بازدید به عمل آوردند. ادامه